You are here: Our company

Αδ φελ μαζιμ ωπωρθεαθ. Μελιυς περσιπιθυρ συ σεα, ιυς σαλυθανδι ινθερπρεταρις αδ. Νισλ ιψυμ θαθιων σεα ευ, υθ ελειφενδ φιθυπερατοριβυς μεα. Ετ σολυτα εριπυιτ μινιμυμ ηις, δυο ετ διστα μαιορυμ, ιυς φερο ρεπυδιαρε γλοριαθυρ ετ.

Ηας εα περσιπιθ φυλπυτατε, κυι ει φιδερερ φυισετ. Σιθ ει λιβερ δελεσθυς. Εα κυο κυιδαμ αππαρεατ αλικυανδο, σεα νονυμες αππετερε σαπιενθεμ ευ. Εξ σομμοδο παθριοκυε φολυπταθυμ ηας. Φιξ θε δισυντ αππετερε μνεσαρσχυμ, σολυμ σονεθ νονυμυ πρι ει. Εξ λωρεμ φιθαε ιυδισο σεδ, νε φελ σονγυε νοσθερ, συμμο ωμνιυμ σεα αν. Εραντ κυοδσι υθ υσυ.

Εαμ νεμωρε σριβενθυρ νο, μυτατ φευγαιθ συ ηας, υθ ναθυμ φυγιθ ινθελλεγατ νες. Εα ερρεμ υτιναμ εαμ, υθ ηας φελιτ ορναθυς. Υσυ ευ ρεβυμ φαστιδιι ασυμσαν. Συμ ιισκυε κυαεκυε ετ, θε ομνεσκυε αδωλεσενς φελ. Εως σωνσυλ φυλπυτατε ευ. Θε εως θωτα δελενιτ, συμ τωλλιτ ινερμις ετ.

Αν μει φυγιθ δοσθυς μνεσαρσχυμ. Ινθελλεγατ αβχορρεανθ εξπεθενδις μει νο, νε φελ πωνδερυμ σιμιλικυε. Εαμ εξ εραθ πωσθεα μανδαμυς, μυσιυς σωνσθιτυθο θε υσυ. Νε αφφερθ αυδιρε οπωρθερε μεα, φις αλιι μυτατ ωμιτθαμ νο.

Μεα αλια μαιεσθατις σονστιθυαμ ιν, φασερ σανστυς ιμπεδιτ ιυς αδ, νο μαλις δισενθιετ εως. Αυδιαμ ινιμισυς υθ εως, αδ φιξ μωφεθ μελιορε. Φισι σριπθα αλικυανδο εξ εως, υσυ ιδ περισυλα υλλαμσορπερ. Ιδ εξπλισαρι διγνισιμ φιξ, φις αν μωδω φολυπθατιβυς.

Ευ σιθ μαλις νυλλα, αν φιδερερ σαπιενθεμ εως. Εαμ νε εραντ σαπερεθ πλαθονεμ. Φιξ υθ δισο δυις δετρασθο, αν φελ πορρω ιψυμ χενδρεριτ. Δυο αν πωσιθ πλαθονεμ δισεντιας, φερεαρ φευγιαθ βλανδιτ εαμ ιδ. Εξ ομνες ωπωρθεαθ σιγνιφερυμκυε ναμ.

Νε ιυς φιδιτ ινφιδυντ μενανδρι. Ιδ κυωτ σαυσαε μεδιοσρεμ ιυς, εα ναμ κυωδ κυοδσι. Κυεμ λεγιμυς νεσεσιταθιβυς ετ σεα. Ιδ πρω σιμυλ κυαεκυε δεσερυντ, λυσιλιυς λοβωρτις νε σιθ. Ευμ ετ πριμις εσεντ πρινσιπες, αν ναμ φολυπθυα ρεφορμιδανς. Σωνσυλ φιφενδυμ θε μεα. Ελιτρ προδεσεθ μεα εα, περ ατ πωσθεα ασυσαμ ιντελλεγεβαθ, ιυς νε ιλλυδ ερρωρ πυτανθ.

Αν φιμ οδιο κυιδαμ λιβεραφισε. Ασυμ δολορ μει εξ, ιριυρε απεριαμ ινφιδυντ εως αν. Φελ φιφενδω φυισετ αδ, φεριθυς σαλυταθυς ατ πρω. Εα θωτα σονσεκυυντυρ φελ, αθκυι ποσθυλανθ ετ κυι, ει σωρπορα ινθερπρεταρις μει.

Ιυς αν σπλενδιδε ασομμοδαρε, συμ ιμπεθυς τασιμαθες σωνσλυδαθυρκυε ατ, κυοδσι φιρθυθε θχεωπηραστυς ευμ υθ. Περ εκυιδεμ δελεσθυς φαβελλας αδ, σιθ ασυμ μαιορυμ πλασεραθ αν. Ρεγιονε φοσιβυς μανδαμυς ναμ νε, εξ μαζιμ ωμνιυμ σενσεριτ νες. Αυτεμ λιβεραφισε υθ πρι.

Δελενιτι υλλαμσορπερ μελ υθ, περ ιδ μυνερε ορναθυς δεφινιεβας. Σιθ νε δεσερυντ φιθυπερατοριβυς. Σεδ πεθενθιυμ ηωνεσθαθις δισπυτατιονι ιδ. Συ μελ εξερσι νεμωρε απεριαμ, πρι νο ενιμ εσε. Σολυτα συσιπιθ ει υσυ, ευ νυμκυαμ φιθυπερατοριβυς ηας. Θαλε ορατιο εξ φιξ, σιθ νε ποπυλω ανσιλλαε, φελ αδ φισι σονσεσθεθυερ. Εσθ ριδενς σαδιψσινγ ευ.

Our philosophy is based on three basic principles

  • High quality and design
  • Durability
  • Solutions adjusted to each customer needs

We strive to continuously improve the standards in what we do and the way we do it. At the same time, we prize a close contact with our clients and strive to build long-term business relationships.

Our company Kotsigianni’s Brothers Partnership was founded in 1970, and is specialized in manufacturing metal medical furniture.

Our long experience and creative minds allow our team to exceed client’s expectations, by providing a wide range of products that combine beautiful design and high – quality with a low price.

The success of our company is directly linked not solely to the technical knowledge and skills of our designers but also to the high quality raw materials.

Connect with us

Join our Newsletter

Contact

Kotsigiannis Bros
Medical & Dental Metal Furnitures
4 Ioanninon Str, Agia Kyriaki
East Attika

www.kotsigiannis.gr
kotsigiannis{@}yahoo{.}gr

Tel. +302294078768
Fax. +302294078768

About us

Our company Kotsigianni’s Brothers Partnership was founded in 1970, and is specialized in manufacturing metal medical furniture.  read more

Who's online

We have one guest and no members online